Vše o nákupu v eshopu radekjaros.cz

Reklamační řád

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) eshopu Radka Jaroše

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího. Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je prodávající Radek Jaroš, IČ: 12705004, DIČ CZ 640429/1883, se sídlem Petrovická 584, 592 31 Nové Město na Moravě, a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Definice pojmů obsažené v tom to Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

II. Uplatnění reklamace

Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (neporušený obal). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: olga@radekjaros.cz. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějším poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodejci možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Místem pro uplatnění reklamace je sídlo eshopu na adrese: Radek Jaroš, Petrovická 584, 592 31 Nové město na Moravě.

Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě předložením prodejního dokladu. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu (event. jiné doklady prokazující oprávnění kupujícího k uplatnění reklamace – viz shora), podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (zejména zpáteční adresa a telefonní číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou Kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.

Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

III. Vyřízení reklamace

Reklamace včetně odstranění vady vyřídí Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je Prodávající povinen Kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu Prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.

Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí Prodávající Kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace - zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Po vyřízení reklamace Prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace, a musí prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem.

IV. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 5. dubna 2020

Copyright © 2023 Radek Jaroš
| Instagram | Facebook | YouTube